Knihovní řád


KNIHOVNÍ ŘÁD

Městské knihovny ve Vodňanech

 

V souladu se zřizovací listinou, schválenou zastupitelstvem Města Vodňany usnesením podle zákona č.257/2001 Sb., vydávám tento knihovní řád:


I. Základní ustanovení


Čl. 1


Poslání a činnost knihovny

Knihovna je knihovnou základní ve smyslu § 3 a 12 zákona č.257/2001 Sb.(knihovní zákon) a je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu

veřejné knihovnické a informační služby (dále jen služby) vymezené v § 2,4 a 14 knihovního zákona.

 

Čl. 2


Veřejné knihovnické a informační služby

1. Knihovna poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby tak, jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních knihovního zákona. Jsou to zejména:
a) výpůjční služby
aa) knihovní fond
ab) audiokazety
ac) CD ROMy
b) meziknihovní služby
c) informační služby:
ca) informace o katalozích, fondech a využívání knihovny,
cb) informace z oblasti veřejné správy,
cc) ústní informace bibliografického a faktografického charakteru,
cd) přístup na internet.

2. Knihovna poskytuje tyto placené služby:
a) registraci uživatelů
b) reprografické služby
c) meziknihovní služby
ve výši stanovené Ceníkem. Tyto služby knihovna poskytuje v souladu s požadavkem §4.odst.2 až 4 zák.č.257/2001 Sb., knihovního zákona, tzn. že za úhradu za ně

může požadovat jen do výše skutečně vynaložených nákladů.

3. Veškeré finanční částky (manipulační poplatky, sankční poplatky apod.) jsou knihovnou účtovány ve výši stanovené Ceníkem, který je přílohou tohoto KŘ.

 

II. Uživatelé knihovnických a informačních služeb

 


Čl. 3

 


Registrace uživatele

1. Uživatelem knihovny se může stát každá fyzická nebo právnická osoba vydáním průkazu uživatele na základě vyplněné přihlášky ověřené knihovníkem podle

osobních dokladů uživatele.

2. Knihovna vyžaduje k registraci následující osobní údaje: jméno, příjmení, bydliště a datum narození.

3. Děti do 15 let se stanou uživatelem na základě souhlasu zákonného zástupce.

4. Knihovna je oprávněna zpracovávat osobní údaje uživatelů na základě registrace na Úřadu pro ochranu osobních údajů, Havelkova 22, 130 00 Praha 3

5. Osobní údaje uživatelů bude knihovna zpracovávat podle zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, k čemuž zřizovatel schválí Směrnici o ochraně

osobních údajů v knihovně, která je přílohou tohoto KŘ.


Čl. 4


Základní povinnosti a práva uživatelů

1. Uživatelé jsou povinni řídit se KŘ a dodržovat pokyny knihovníka. Musí se podrobit stanoveným opatřením, která jsou potřebná pro udržení pořádku a ochranu

majetku. Jsou povinni zachovat v prostorách knihovny klid a pořádek.

2. Jestliže uživatel nedodržuje tato opatření, může být dočasně nebo trvale zbaven práva používat služeb knihovny. Tím není zbaven odpovědnosti za způsobenou

škodu a povinnosti uhradit ji podle platných předpisů.

3. Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možné podávat písemně nebo ústně knihovníkovi.


Čl. 5


Pokyny pro využívání výpočetní techniky

1. Uživatel je povinen používat v knihovně pouze programové vybavení, které mu knihovna poskytuje.

2. Uživateli je zakázáno kopírovat a distribuovat části operačního systému knihovny a nainstalovaných aplikací a programů v knihovně.

3. Uživatel může kopírovat na formátované diskety informace získané z bází dat zpřístupněných v Internetu.

4. Uživatel nese plnou odpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítače, které by jakýmkoliv způsobem mohly mít vliv na provoz počítače, dále je

uživatel plně odpovědný za škody vzniklé jeho neodbornou manipulací
s prostředky výpočetní techniky včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry.

5. Získané informace a data (v jakékoliv formě, na jakémkoliv médiu) slouží výhradně k osobní potřebě uživatele a k jeho studijním účelům. Není povoleno je

jakýmkoliv způsobem dále rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, distribuovat (ani v počítačové síti), prodávat nebo jinak využívat zejména ke komerčním

účelům.

6. Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat (viz zákon č.121/2000 Sb. - autorský zákon).

 

III. Výpůjční řád


Čl. 6


Zpřístupňované knihovní dokumenty

1. Knihovna půjčuje knihovní dokumenty (dále jen dokumenty) z vlastního knihovního fondu, z knihovního fondu jiné knihovny prostřednictvím meziknihovních služeb

nebo prostřednictvím výměnných souborů.

2. Meziknihovní službu zprostředkuje knihovna na požádání uživatele podle § 14 KZ, vyhlášky Ministerstva kultury č.88/2002 Sb. a metodických pokynů NK ČR.

 

Čl. 7


Rozhodnutí o půjčování

1. Mimo knihovnu si může uživatel půjčit všechny dokumenty uvedené v čl.6 odst.1 tohoto KŘ s výjimkou dokumentů:
a) kterým by hrozilo nebezpečí nenahraditelné ztráty nebo poškození,
b) které jsou zapotřebí k běžnému provozu knihovny,
c) jejichž půjčování by bylo v rozporu s obecnými právními předpisy (porušení autorských práv, šíření fašistické, rasistické, pornografické

literatury apod.),
d) které byly vypůjčeny z jiných knihoven prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby s podmínkou výpůjčky pouze v prostorách knihovny.

 

Čl. 8


Postupy při půjčování

1. Před převzetím výpůjčky si má uživatel dokument prohlédnout a ihned ohlásit všechny závady.

2. Uživatel svým podpisem potvrdí výpůjčku (je-li to praxe v knihovně, ve většině případů se podepisují výpůjčky podle pořizovací ceny knihy např. vyšší než

500,- Kč apod.).

3. Uživatel může požádat o rezervaci dokumentu.

 

Čl. 9


Výpůjční lhůty

1. Výpůjční lhůta pro půjčování mimo knihovnu je zpravidla 1 měsíc. Výpůjční lhůta může být prodloužena až třikrát o 1 měsíc, požádá-li o to uživatel před

jejím uplynutím a nežádá-li dokument další uživatel.

2. Knihovna je oprávněna bez udání důvodů stanovit kratší výpůjční lhůtu, případně žádat o vrácení půjčeného dokumentu před uplynutím výpůjční lhůty.

 

Čl. 10


Vrácení vypůjčeného dokumentu

1. Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej vypůjčil. Jinak nese odpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen uhradit

knihovně náklady na opravu dokumentu, popřípadě uhradit škodu jako při ztrátě dokumentu.

2. Je zakázáno zpracovávat text vypůjčeného dokumentu graficky podtrháváním, zvýrazňováním, psaním poznámek na okraj anebo jiným způsobem do vypůjčeného dokumentu

zasahovat.

 

Čl. 11


Práva a povinnosti uživatelů pro půjčování mimo knihovnu

1. Pro půjčování knihovních fondů platí ustanovení občanského zákoníku o půjčování věcí.

2. Uživatel nesmí vypůjčený dokument půjčovat dalším osobám. Ručí za něj po celou dobu výpůjčky.

3. Uživatel ručí za vypůjčený dokument do té doby, dokud má knihovna o výpůjčce záznam.

4. Jestliže uživatel nevrátí půjčený dokument ve stanovené lhůtě, účtuje knihovna uživateli poplatek z prodlení.

5. Jestliže uživatel ani po upomenutí půjčený dokument nevrátí, bude se vrácení vymáhat právní cestou. Při vymáhání půjčeného dokumentu právní cestou účtuje

knihovna manipulační poplatek jako náhradu za náklady spojené s přípravou tohoto vymáhání i náklady právního zastoupení.

6. Do vypořádání pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

 

Čl. 12


Reprografické a jiné kopírovací služby

1. Knihovna může podle povahy dokumentu nahradit jeho půjčení kopií.

2. Reprografické a jiné kopírovací služby se poskytují z fondů knihovny anebo
z fondů jiné knihovny v rámci meziknihovních služeb. Uživatel, pro kterého byla kopie zhotovena, je povinen s ní zacházet v souladu s ustanovením zákona

č.121/2000 Sb. - autorský zákon.

3. Knihovna může odmítnout zhotovit kopie, je-li zhotovení kopie v rozporu s právními předpisy (porušení autorských práv, šíření fašistické, rasistické,

pornografické literatury apod.).

4. Knihovna může pro svého uživatele objednat zhotovení kopie v českých knihovnách nebo v zahraničí. Objednávka kopie v tomto případě podléhá ustanovením o

meziknihovních službách. Uživatel, pro kterého byla tato kopie zhotovena, je povinen s ní zacházet v souladu s ustanovením autorského práva a v souladu s ustanovením

knihovny, jež kopii zhotovila.

 

IV. Postihy nedodržení ustanovení Knihovního řádu

 

Čl. 13


Ztráty a náhrady

1. Uživatel je povinen bezodkladně hlásit ztrátu nebo poškození dokumentu a ve lhůtě stanovené knihovnou nahradit škodu.

2. O způsobu náhrady dokumentu rozhoduje knihovna. Může požadovat náhradu škody uvedením do původního stavu obstaráním náhradního výtisku téhož dokumentu ve

stejném vydání a ve vazbě nebo vázané kopie ztraceného dokumentu. Jestliže uvedení do původního stavu není možné nebo účelné, může knihovna požadovat jako náhradu

totéž dílo v jiném vydání anebo finanční náhradu. Finanční náhradu stanovuje knihovna.

3. Uživatel je povinen hradit i všechny náklady, které knihovně v souvislosti se ztrátou vznikly.

4. Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

 

Čl. 14


Poplatky za přestupky proti Knihovnímu řádu

1. Poplatek z prodlení:
a) povinnost platit poplatek z prodlení nastává dnem, který následuje po skončení stanovené výpůjční lhůty. Připadá-li poslední den stanovené lhůty na

den, kdy je knihovna zavřená, posunuje se na nejbližší další výpůjční den.

2. Vymáhání nevrácených výpůjček:
a) nezávisle na vymáhání poplatků z prodlení vymáhá knihovna upomínkami vrácení dokumentů. Po čtyřech bezvýsledných upomínkách (z nichž poslední je

doporučený dopis obecního úřadu) následuje vymáhání právní cestou.

3. Ztráta průkazu uživatele:
a) za manipulaci a vystavení duplikátu průkazu uživatele ztraceného v období jeho platnosti (původní nebo obnovené) se účtuje manipulační poplatek.

 

Čl. 15


Náhrada všeobecných škod

1. Uživatel je povinen nahradit škodu zaviněnou přímo nebo zanedbáním povinností (podle občanského zákoníku, § 442, odst. 2, kde se stanoví: "Škoda se hradí v

penězích, požádá-li však o to poškozený a je-li to možné a účelné, hradí se škoda uvedením do předešlého stavu.").

2. Za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá uživatel podle obecně platných předpisů.

 

V. Závěrečná ustanovení

 

1. Výjimky z KŘ povoluje vedoucí knihovny.

2. Nedílnou součástí KŘ jsou přílohy.

3. Ruší se Knihovní řád ze dne 22.1.1997

4. Tento knihovní řád platí na dobu neurčitou.

 

VI. Přílohy Knihovního řádu

 

1. Ceník placených služeb a poplatků

2. Směrnice o nakládání s osobními údaji uživatelů knihovny.

 

 

 

Ve Vodňanech dne 3.9.2002
Za MěK Vodňany
Eva Laudová

 

 

 

 

 

Městská knihovna Vodňany, Bavorovská 83, 389 01 Vodňany, tel: 383 382 781, e-mail: knihvod@seznam.czTato stránka používá soubory cookies. Pokračováním v prohlížení této internetové stránky nebo kliknutím na tlačítko Souhlasím, souhlasíte s jejich použitím. Další informace Souhlasím